Linguodidactica

Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z wybranymi problemami językoznawstwa synchronicznego i diachronicznego, teoretycznego i stosowanego, a także z z nauczaniem języków obcych (z zakresu przekładoznawstwa w wymiarze teoretycznym i praktycznym, terminologii i terminografii, leksykologii i leksykografii, historii języka, onomastyki, językoznawstwa kognitywnego, językoznawstwa porównawczego, gramatyki funkcjonalnej, nauczania i uczenia się języków obcych na wszystkich etapach kształcenia z wykorzystaniem tradycyjnych i nowych metod nauczania/uczenia się z uwzględnieniem interferencji intra- i interlingwalnej). W czasopiśmie publikowane są zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

Rocznik "Linguodidactica" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (40 pkt.).

ISSN 1731-6332
DOI: 10.15290

NOWA STRONA CZASOPISMA: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l