Linguodidactica Tom XXIII

Nazwiska jako świadectwo wielokulturowości Podlasia

Elżbieta Bogdanowicz
Uniwersytet w Białymstoku

ESP testing in the eyes of Polish tertiary teachers

Agnieszka Dudzik, Agnieszka Dzięcioł-Pędich, Joanna Kic-Drgas
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wpływ rozwoju pamięci dzieci w młodszym wieku szkolnym na organizację nauki języka obcego

Ewa Dźwierzyńska
Uniwersytet Rzeszowski

Cerkiewnosłowianizmy fonetyczne i słowotwórcze w I redakcji latopisów białorusko-litewskich (na przykładzie Latopisu Akademickiego i Kroniki supraskiej)

Katarzyna Grabowska
Uniwersytet w Białymstoku

Die diskursiven Strategien der habsburgischen Sprachpolitik in der Spätaufklärung am Beispiel der galizischen Volksschulen

Anna Maria Harbig
Uniwersytet w Białymstoku

Развитие основ допрофильной подготовки и профильного обучения на примере языкового образования

Марина Геннадьевна Гец
Минский государственный лингвистический университет

O znajomości polskich i rosyjskich frazeologizmów przez uczniów polskich szkół

Marzanna Karolczuk
Uniwersytet w Białymstoku

Translation methods for dealing with the incongruity of criminal law terms in the Polish and British legal systems – a case study

Anna Kizińska
Uniwersytet Warszawski

Nauczanie Lingua Franca English – nauczanie niemożliwego?

Elwira Lewandowska, Krzysztof Polok
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Особенности библейских фразеологизмов в заголовках современных российских масс-медиа

Eugenia Maksimowicz
Uniwersytet w Białymstoku

L’intuition linguistique et le raisonnement par analogie dans l’apprentissage-acquisition d’une langue étrangère

Wioletta A. Piegzik
Uniwersytet Szczeciński

Deutsch und Englisch als Fremdsprachen an ausgewählten Kindergärten in Polen. Methodische Fehlgriffe?

Katarzyna Sowa-Bacia
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Using weblogs in teaching

Eva Stradiotova, Radoslav Stefancik
Ekonomicka univerzita v Bratislave

Nazwy krajów i narodowości w podręcznikach do nauczania języka polskiego jako obcego na poziomie elementarnym

Konrad Kazimierz Szamryk
Uniwersytet w Białymstoku

Lingwodydaktyczny aspekt opisu intonacyjnego systemu języka ukraińskiego

Мирослава Вiкторiвна Шевченко, Olga Anchimiuk
Ки¨ıвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Uniwersytet w Białymstoku

Obraz Łotwy i Łotyszy w polskich tygodnikach opinii

Robert Szymula
Uniwersytet w Białymstoku

Pomiar i ocena sprawności mówienia z perspektywy badań językoznawstwa stosowanego

Aleksander Wiater
Uniwersytet Wrocławski

Stefano Rastelli, Introduzione alla glottodidattica sperimentale, il Mulino, Bologna 2019

Dominika Bartosik
Uniwersytet Jagielloński