Linguodidactica Tom XXIV

Использование языковой игры для развития межкультурной компетенции у студентов-поляков

Olga Anchimiuk, Maryna Michaluk
Uniwersytet w Białymstoku

Синтаксемный анализ в сравнительном языкознании (на материале русского и польского языков)

Małgorzata Borek
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Błędy leksykalne Ukraińców uczących się języka polskiego w Polsce

Anna Czapla
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Leksyka potoczna w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego

Małgorzata Dziedzic
Uniwersytet Rzeszowski

Zur Auffassung von Filmtiteln als Kurztexte

Magdalena Zofia Feret
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Metafory synestezyjne w opisach doznań zapachowych we współczesnym języku rosyjskim (na podstawie wpisów na blogach o tematyce perfumeryjnej).

Anna Ginter
Uniwersytet Łódzki

Leksyka (nie)specjalistyczna na zajęciach z rosyjsko-polskiego i polsko-rosyjskiego tłumaczenia tekstów z zakresu ekonomii

Anna Głogowska
Uniwersytet Warszawski

О словообразовательной гибридизации в эпоху «глобанглизации» (на материале русского и польского языков)

Elena Koriakowcewa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Z rozważań nad symboliką nieba w idiostylu Siergieja Jesienina (aspekt lingwistyczny)

Jolanta Kur-Kononowicz
Uniwersytet Rzeszowski

Cerkiewnosłowiańska wersja Słownika polskiej terminologii prawosławnej. Zasady graficzno-ortograficzne

Małgorzata Kurianowicz
Uniwersytet w Białymstoku

O strukturze semantycznej artykułu hasłowego w słowniku przekładowym polsko-rosyjskim na przykładzie polskiego leksemu przeczytać oraz jego rosyjskich odpowiedników

Maciej Labocha
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Polskie adaptacje łacińskich i francuskich nazw miejscowych w Nowym wielkim dykcjonarzu Pierre’a Daneta i Dymitra Franciszka Koli.

Marek Marczak
Uniwersytet w Białymstoku

Uwarunkowania efektywności dydaktycznej tłumaczenia selektywno-streszczającego

Piotr J. Michałowski
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Образ женщины в русских устойчивых сравнениях

Dorota Muszyńska-Wolny
Uniwersytet Warszawski

Fremdsprachliche Interferenzen gestern und heute im Kontext der sprachexternen Faktoren. Eine Studie zum englisch-deutschen und deutsch-polnischen Sprachkontakt

Piotr A. Owsiński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Социокультурная адаптация и обучение украинских студентов-мигрантов в Словакии

Anna Petríková
Prešovská univerzita v Prešove

Niewerbalny obraz Rosji i Rosjan w pracach plastycznych polskich uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej

Diana Sankowska
Uniwersytet w Białymstoku

Концептуальные основания разработки учебного пособия, ориентированного на подготовку будущего учителя иностранного языка к межкультурной коммуникации

Лилия Силкович
Минский государственный лингвистический университет

Obserwacja uczestnicząca na lekcjach językowych – korzyści i ograniczenia

Anna Szuchalska
Uniwersytet w Białymstoku

Realizacja konceptu „wolność” i „sprawiedliwość” w oficjalnych wystąpieniach prezydenta W.W. Putina (na materiale orędzi do Zgromadzenia Federalnego)

Robert Szymula
Uniwersytet w Białymstoku

Лингвистические средства речевого воздействия в заголовочных комплексах российских журналов для женщин: гендерный аспект

Joanna Wasiluk
Uniwersytet Warszawski

Discrete units as markers of English/Polish contrasts in company registration discourse

Edyta Więcławska
Uniwersytet Rzeszowski

Maciej Malinowski, Polszczyzna. O większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko, Kraków: Wydawnictwo Drukarnia-Ekodruk s.c., 2018

Beata Podlaska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie