Linguodidactica Tom XXV

MULTIMODAL METAPHOR IN ELT: COMBINING THEORETICAL KNOWLEDGE AND SKILLS DEVELOPMENT

Martyna Awier
Uniwersytet w Białymstoku

LEHRWERKBEGUTACHTUNG F¨UR DEN FR¨UHEN FREMDSPRACHENUNTERRICHT

Jolanta Gładysz, Marek Gładysz
Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

КОРОНАВИРУС В ЮМОРИСТИЧЕСКИХ ДИСКУРСИВНЫХ ПРАКТИКАХ: ПРИЁМЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ӘФФЕКТА

Галина Яроцкая
Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

LES TECHNIQUES DE TRADUCTION DES URBANONYMES SUR L’EXEMPLE DES ROMANS POLICIERS POLONAIS ET LEURS TRADUCTIONS EN FRANC¸AIS

Urszula Kochanowska
Uniwersytet w Białymstoku

„DŁUGIE, ZIELONE, PACHNIE KIEŁBASĄ”. PROBLEM DEFICYTU ŻYWNOŚCI W SOWIECKICH DOWCIPACH JĘZYKOWYCH

Rostysław Kramar
Uniwersytet Warszawski

FORMUŁY RUTYNOWE I ICH DYDAKTYZACJA W PODRĘCZNIKACH DO NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO JAKO JĘZYKA OBCEGO W GOSPODARCE I BIZNESIE

Magdalena Lisiecka-Czop
Uniwersytet Szczeciński

ВIДЫ СIНТАКСIЧНА НЯЧЛЕННЫХ ВЫКАЗВАННЯЎ НЯЗГОДЫ Ў СЛАВЯНСКIХ МОВАХ: СЕМАНТЫЧНЫ АСПЕКТ

Ганна Латушка
Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтәт

COGNITIVE LINGUISTICS AND ITS TOOLS IN STUDYING CONCEPTUAL METAPHOR: RESEARCH AND PRACTICE IN ESP

Марыя Лойка, Жанна Караткевiч
Гродзенскi дзяржаўны унiверсiтәт iмя Янкi Купалы

ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT: A SURVEY STUDY OF NEEDS AND EXPECTATIONS

Anna Mędrzecka
Badacz niezależny

РОЛЬ ОЦIНКИ У ВЕРБАЛIЗАЦI¨I СВIТУ ЕМОЦIЙ ЛЮДИНИ

Лариса Нiколаєнко
Iнститут мовознавства iм. О.О. Потебнi НАН Укра¨ıни

ZUR GRAPHISCHEN GESTALT DER DEUTSCHEN BERUFSBEZEICHNUNGEN IN DEN LATEINISCHEN EINTRAGUNGEN DES THORNER PROSKRIPTIONSBUCHES AUS DEN JAHREN 1358–1412

Piotr A. Owsiński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

JAK PRZETŁUMACZYĆ AFISZ TEATRALNY? O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z POSŁUGIWANIA SIĘ TEKSTAMI PARALELNYMI

Ewelina Parafińska-Korybska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

O RÓŻNICACH W OPISIE JĘZYKA JĘZYKOZNAWSTWA I GLOTTODYDAKTYKI – PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI

Magdalena Pieklarz-Thien
Uniwersytet w Białymstoku

STRES W PRACY NAUCZYCIELA JĘZYKÓW OBCYCH

Krzysztof Polok
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

МОВНА ГРА У ЗОВНIШНIЙ РЕКЛАМI М. КИЄВА

Iрина Прожогiна
Ки¨ıвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

KREATYWNOŚĆ JĘZYKOWA JAKO ŹRÓDŁO KOMIZMU (Z JĘZYKA PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH)

Krystyna Ratajczyk, Irina Pirożak-Dziuk
Uniwersytet Łódzki

ЮМОР КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Оксана Самусенко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

ЛIНГВОКУЛЬТУРОЛОГIЧНИЙ ТА ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦIАЛ КОРОТКИХ ГУМОРИСТИЧНИХ ТЕКСТIВ У СИСТЕМI НАВЧАННЯ IНОЗЕМЦIВ УКРА¨IНСЬКО¨I МОВИ

Мирослава Шевченко
Ки¨ıвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «РОССИЯ» В РОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Robert Szymula
Uniwersytet w Białymstoku

„SZLOMA KORKOCIĄG PRZED SĄDEM”, CZYLI HUMOR NA ŁAMACH TYGODNIKA „POD PRĘGIERZ”

Milena Wojtyńska-Nowotka
Uniwersytet Warszawski

NEUE RICHTUNGEN IN DER KANZLEISPRACHENFORSCHUNG DER FR¨UHNEUHOCHDEUTSCHEN ZEIT

Andrzej S. Feret, Magdalena Z. Feret
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

PRAKTYCYZM W BADANIACH NAUKOWYCH Z ZAKRESU GLOTTO- I TRANSLODYDAKTYKI

Marta Zachariasz-Janik
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie